نمونه کلاسهای آنلاین

کلاس زبان خانم فلاح


کلاس موسیقی کودکان خانم کوچکسرایی

 

                         

                                                                                               کلاس قرآن ، آوای نور و هدیه های آسمان خانم روحی

 

 

                                                                   

                                                                                                                         کلاس پیش دبستان خانم پذیرش

                                                                                                                                         

 

                                                                                                                         کلاس پیش دبستان خانم مقدسی

 

 

                                                                                                                           کلاس اول دبستان خانم سلیمانی

 

                                                                                                                       کلاس دوم دبستان خانم علیزاده

 

 

                                                                                                                            کلاس سوم دبستان خانم فریدونی