بازدید مدیریت مجموعه مدارس پیشگامان از مدارس و محیطهای آموزشی

بازدید مدیریت مجموعه مدارس پیشگامان از مدارس و محیطهای آموزشی فنلاند