اولين جشنواره کتاب سازی

کلمات مثل جواهرات کنار هم قرار می گیرند و گنجی را می سازند،که ما به آن کتاب می گوییم،

اولين جشنواره کتاب سازی
زمستان ۱۴۰۱

 کلمات مثل جواهرات کنار هم قرار می گیرند و گنجی را می سازند،که ما به آن کتاب می گوییم،

خوشحالیم  توانستيم با پیوند دنیای واژگان و طرح ها در کنار تعمیق اهداف آموزشی دریچه ای به رویاها و علایق عزیزانمان بگشاییم.

 

❤غرض نقشی است کز ما بازماند❤