ارزیابی نیم سال اول

خانواده بزرگ پیشگامان سلام

زمان حضور دانش پذیران در ارزیابی نیم سال اول از تاریخ ۱۰ دی ماه  لغایت ۱۴ دی ماه به شرح ذیل می باشد.

 

خانواده بزرگ پیشگامان سلام

زمان حضور دانش پذیران در ارزیابی نیم سال اول از تاریخ ۱۰ دی ماه  لغایت ۱۴ دی ماه به شرح ذیل می باشد.

پایه پیش دبستانی ۱۰:۳۰ الی ۱۲:۳۰
پایه اول ۸:۳۰ الی ۱۰:۰۰
پایه دوم ۱۲:۰۰ الی ۱۳:۳۰
پایه سوم ۱۰:۰۰ الی ۱۱:۳۰
پایه چهارم و پنجم ۸:۰۰ الی ۹:۳۰

????????   ????????   ????????

کانال مراکز آموزشی تمام هوشمند پیشگامان در روبیکا????

‏https://rubika.ir/pishgamansch


❤غرض نقشی است کز ما بازماند❤

روابط عمومی مجموعه مدارس 
تمام هوشمند پیشگامان