سرویس مدرسه

والدین گرامی سلام

احتراما به استحضار می رسانیم جهت پیگیری خدمات سرویس مدرسه با شماره ۰۱۱۴۲۲۷۶۱۶۲ تماس یا به صورت حضوری به خیابان تهران نبش البرز ۲۷ مراجعه نمایید.