ویدئو آموزشی درخصوص نحوه دریافت کارنامه امتحانات نوبت دوم

 ویدئو آموزشی درخصوص نحوه دریافت کارنامه امتحانات نوبت دوم

ویدئو آموزشی درخصوص نحوه دریافت کارنامه امتحانات نوبت دوم

نتایج امتحانات نوبت دوم از طریق سامانه زیر به اطلاع والدین دانش پذیران خواهد رسید.

My.medu.ir

هر لینکی غیر از سامانه مذکور برای مشاهده کارنامه جعلی میباشد.


معاونت آموزشی مجموعه مدارس
تمام هوشمند پسرانه پیشگامان