مصاحبه خبرگزاری مازنی نیوز  با  مهندس فریبرز توکلی حقیقی

مصاحبه مهندس فریبرز توکلی حقیقی مدیر محترم شعبه ۲ مجموعه مدارس تمام هوشمند پیشگامان با خبرگزاری مازنی نیوز